Informatieavond 2020

Beste ouders en/of verzorgers,

 

 

Dit jaar krijgt u, zoals eerder vermeld, de jaarlijkse informatie per mail. Wij hopen u allemaal te zien tijdens de kennismakingsgesprekken van 21 september t/m 24 september.

 

Team Statenkwartier

Ons team bestaat uit een onderbouw (groepen 1 t/m 4), een bovenbouw (groepen 5 t/m 8), vakleerkrachten, intern begeleiders, remedial teacher, kindercoach, begaafdheidscoördinator, onderwijsondersteunend personeel en directie.

 

Klik hier voor foto's van ons team

Klik hier voor meer informatie over IB, RT, Kindercoach, plusbeleid en mindset

 

Kwaliteitskringen

Alle teamleden zijn onderverdeeld in een kwaliteitskring. Iedere kwaliteitskring is verantwoordelijk voor een stukje onderwijs.

 

Klik hier voor meer informatie over de kwaliteitskringen

 

Missie/visie

Onze slogan: Groei door aandacht

 

Klik hier voor onze missie/visie

 

De ambities en strategische beleidsdoelen van onze school (2019-2023)

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. De ambities en strategische doelstellingen van Lucas Onderwijs vormen de context en de kaders voor onze schoolontwikkeling.

 

Onze ambities

 1. Doorlopende lijnen van PO-VO & IKC;
  • Wij streven naar een doorgaande lijn door goede contacten te onderhouden met Peuteropvang, naschoolse opvang en VO-scholen.
  • Wij werken als één organisatie samen met DAK-kinderopvang
 2. Toekomstgericht onderwijs;
  • Wij geven met name de zaakvakken op een 21e eeuwse manier vorm, met toepassingen van digitale leermiddelen.
 3. Passend Onderwijs;
  • Wij bieden, naast de drie instructiegroepen waarmee wij werken, onderwijs op maat aan kinderen die dit nodig hebben. Wij hebben hiervoor de nodige expertise in huis of maken gebruik van externe expertise.
  • Wij kunnen NT2 leerlingen goed begeleiden op het gebied van taal, cognitie en cultuur.
  • We verbeteren de zorgstructuur, de doorgaande leerlijn binnen de school, maar ook naar het VO. Hieraan blijven we werken.
 4. Toekomstgericht Personeelsbeleid
  • We professionaliseren ons continue, wij kijken hierbij wat een teamlid nodig heeft of wat de school of kinderen nodig hebben.
  • Wij richten ons op kennisdeling binnen en buiten ons team.
 5. (Be)sturingsfilosofie.
  • Kernbegrippen zijn autonomie en verantwoorden. Als onderdeel van het toekomstgerichte personeelsbeleid zullen deze begrippen vorm krijgen.

Onze strategische beleidsdoelstellingen

Ons eigen beleid zal zich richten op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen waarin ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Daarnaast borgen wij het pedagogisch, didactisch en veilig klimaat wat er op dit moment in school heerst.

Leren zal individueler worden met hulp van onder andere ICT en een leerkracht die meer begeleider en coach wordt van leerprocessen. Daarbij zal ook gekeken worden naar de wijze van samenwerking met ouders. Om alle kinderen een passend onderwijs te kunnen geven zal worden geïnvesteerd in de zorgstructuur en de samenwerking met JGZ, SPPOH, SMW, HCO en externe deskundigen.

 

Speerpunten (2019-2023)

Speerpunt 1: Doorgaande leerlijnen, werkwijze en handelingen

Het vormgeven van een doorlopende leerlijn, werkwijze en handelingen zorgt ervoor dat de vaardigheden van leerlingen worden verbeterd en dat de overgang tussen de verschillende leerjaren soepel verloopt.

 

Speerpunt 2: Uitbreiding expertise

Hoe meer expertise wij in huis hebben, des te beter wij kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. De komende periode gaan wij in kaart brengen aan welke expertise behoefte is vanuit kinderen of leerkrachten. Daarna wordt bekeken of individuele professionalisering of teamscholing gewenst is.

 

Speerpunt 3: Zorgstructuur verbeteren

Elk kind heeft recht op het best passende aanbod. Een structuur van waarnemen, plannen, uitvoeren en evalueren zal de komende jaren meer vorm krijgen in de school. Daar waar de ontwikkeling extra aandacht nodig heeft kan de leerkracht een beroep doen op de intern begeleider, de coördinator van een kwaliteitskring en remedial teacher van de school. Met de intern begeleider is regelmatig overleg in de vorm van geplande besprekingen en niet gepland overleg. Leerkrachten kunnen te allen tijde bij de intern begeleider terecht. Dit proces zal de komende periode opnieuw geëvalueerd, aangepast en vastgelegd moeten worden, omdat wij hebben geconstateerd dat dit onvoldoende helder is.

 

Speerpunt 4: Toekomstgericht onderwijs

De samenleving van de 21ste eeuw stelt hoge eisen aan het onderwijs van nu. De maatschappij verandert in hoog tempo, ontwikkelingen gaan snel en de arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige professionals. We hebben steeds meer te maken met weerbarstige problemen, die om duurzame en innovatieve oplossingen vragen.

De 21ste eeuw doet een groot beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken en creatief problemen kunnen oplossen, zelfstandig leren, omgaan met onzekerheden, mediawijsheid en ICT-geletterdheid, informatie kunnen zoeken, selecteren en interpreteren. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit gebied. Wij werken middels projecten waarbij kinderen onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend te werk gaan.

 

Ouderbetrokkenheid

Wij beseffen ons dat wij door alle Covid-19 maatregelen minder contactmomenten met u kunnen hebben. Wij hadden dit graag anders gezien. Wij hopen dat u weet dat u altijd, met alle vragen/opmerkingen, bij ons terecht kan.

 

Wij gaan er een leuk en leerzaam schooljaar van maken. 

 

Namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

Daniëlle Samson