Kwaliteitskringen

Kwaliteitskringen 

 

Kwaliteitskring Taal/lezen

Coördinator: Eveline Groen

Overige leden: Astrid de Graaf, Melanie de Regt en Tsipora Brun

Doelen:

 1. Er is een doorgaande lijn presenteren/vertellen vanaf groep 1 t/m 8.  
 2. Er is een nieuwe methode technisch lezen gekozen.
 3. De doorgaande lijn spelling vanaf groep 4 t/m 8 is geborgd. 
 4. Het woordenschatonderwijs is geborgd. 

Kwaliteitskring Rekenen

Coördinator: Wouter Schwake

Overige leden: Rene de Jager en Stefan Zandbergen

Doelen: 

 1. De kisten (met sprongen vooruit) zijn in alle klassen ingezet.
 2. Pluspunt 4 is in groep 8 geïmplementeerd. In de overige groepen is de methode geborgd.  
 3. Er is een rekenprotocol. 
 4. Automatiseren is geïntensiveerd 

Dit is het tweede jaar dat wij werken met de digitale rekenmethode van Pluspunt 4. De leerkrachten en leerlingen hebben afgelopen jaar kennis mogen maken met Pluspunt nieuwe stijl. Wij gaan hier komend schooljaar weer mee verder.

Komend schooljaar gaan wij ons extra richten op het automatiseren. Automatiseren heet ook wel inoefenen. Bij automatiseren oefent een kind om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang na te denken. Een voorbeeld hiervan zijn de tafels van vermenigvuldiging. Of het toepassen van een rekenstrategie, zoals onder elkaar optellen.
Het automatiseringsproces verloopt geleidelijk. In eerste instantie zal een leerling een som bewust aanpakken en stap voor stap nadenken. Daarna maakt hij de som steeds sneller en gaat het steeds meer automatisch. De laatste stap is het integreren van het geleerde in andere vaardigheden.
Wij werken hier op school al elke dag aan, omdat automatiseren ontzettend belangrijk is voor de verdere doelen, maar verzoeken u vriendelijk om hier ook thuis mee aan de slag te gaan. Er zijn leuke websites om het automatiseren voor de kinderen leuker te maken. Als u advies wilt, ga dan naar de leerkracht van uw kind.

Wij zetten dit jaar de rekenkist meer in. De rekenkist bevat materiaal voor zowel remediëring als ook voor extra uitdaging om de rekenstof op een andere educatieve manier aan te bieden. Naast het materiaal bevat de kist ook rekenspellen. De kinderen spelen deze spellen in groepjes, waardoor ze op een speelse manier de stof tot zich nemen.

De Grote Rekendag is dit jaar op 24 maart 2021. Wij doen ook dit jaar weer mee en organiseren daarnaast weer de Kangoeroewedstrijd. Deze wordt gehouden op 18 maart 2021 voor de groepen 4 t/m 8. Hier krijgt u nog informatie over.

 

Kwaliteitskring Zorg

Coördinator: Merel le Poole

Overige leden: Brenda Sterk, Odette Tieleman en Romina Trombini

Doelen: 

 1. De zorgroute wordt doorlopen zoals aangegeven in het zorgplan.  
 2. NT2 onderwijs is geïntegreerd in de reguliere lessen in de groepen 1 en 2
 3. Er is een lesaanbod voor HB- kinderen (kinderen met een IQ hoger dan 130).
 4. Het protocol gescheiden ouders is bijgewerkt. 
 5. Het protocol rouwverwerking is bijgewerkt. 

De kwaliteitskring zorg bewaakt de kwaliteit van de zorg in onze school. Leerkrachten kunnen bij hen terecht voor vragen over de zorg. Dit kan over een leerling gaan, specifieke zorg, zorgtrajecten o.i.d. Dit schooljaar staat de zorg voor meertalige kinderen centraal en daarnaast het vernieuwen van een aantal protocollen.

 

Kwaliteitskring ICT

Coördinator: Romy Willemse

Overige leden: Kiki Schaap en Kirsten van Os

Doelen: 

 1. De ICT leerlijn ‘basisvaardigheden’ is geborgd.

 2. Er wordt gewerkt met de digitale leerlijn van bomberbot. 

 3. Het gebruik van de beebot bij groep 1 t/m 3 is geborgd.

 4. Er is een ICT groepje met kinderen opgezet die in de klas kunnen helpen met ict problemen.

 5. Het ontdekkend/onderzoekend leren in de zaakvakken (geschiedenis, natuuraardrijkskunde en techniek) is geborgd.  

Ontdekkendleren

De afgelopen jaren hebben we, in de bovenbouw, met geschiedenis projectmatig gewerkt. We hebben daarbij de focus gelegd op het ontdekkend leren. Komende jaar zullen wij ook projectmatig gaan werken met natuur en aardrijkskunde.

Tijdens het ‘ontdekkend leren’ werken de kinderen aan 21e eeuwse vaardigheden.

 

Digitale geletterdheid

De groepen 1 tot en met 8 doen dit jaar mee met een pilot lesprogramma voor digitale geletterdheid.
Hierbij ligt de focus op de kennis en vaardigheden van:

 • Mediawijsheid
 • Basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Computational thinking (programmeren).

ICT groepje met kinderen

We gaan dit jaar een ICT groepje met kinderen opzetten. Uit elke klas komt er één kind in dit groepje. Een paar keer per jaar komt de ICT groep bij elkaar. Ze leren dan kleine problemen op de iPad op te lossen. Deze kinderen kunnen dan in de klas andere kinderen helpen met een probleem op de iPad.

 

Kwaliteitskring De Vreemdzame School

Coördinator: Chrissy van der Errelen

Overige leden: Amber Vredeveld en Bastiaan Korving

Doelen: 

 1. DVS (thema’s) is  zichtbaar in elke klas en in de hal (mediatoren) van de school.   
 2. Mediatoren zijn opgeleid en begeleid op vaste momenten in het jaar. 
 3. Map van de mediatoren is up-to-date. 
 4. Er is invulling gegeven aan mindset en “leren zichtbaar maken”. 

Op Basisschool Statenkwartier willen we kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Daarvoor gebruiken wij de methode van De Vreedzame School.  


In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal: 

 • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie 
 • het creëren van een positieve sociale en morele norm 
 • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin 

Iedere week staat De Vreedzame School in alle groepen op het rooster en werken we tegelijkertijd aan dezelfde thema’s. 

 

Kwaliteitskring Engels

Coördinator: Kim Brussee

Overige leden: Astrid Verschuren en Anne van der velden

Doelen:

 1. De nieuwe methodes English Kids en Tweens zijn geïmplementeerd 
 2. Er is een tussenevaluatie geweest.
 3. Er is scholing voor het team geweest (naar behoefte)

Dit jaar hebben gekozen voor een nieuwe Engelse methode, English Kids voor 1-4 en Tweens voor 5-8. Dezelfde methode met een doorgaande lijn, om er voor de zorgen dat Engels steeds op dezelfde manier wordt aangeboden. Ons doel is hiermee om er voor te zorgen dat het niveau, met betrekking tot Engels, van de kinderen beter aansluit op het voortgezet onderwijs en dat we de kinderen beter kunnen adaptief willen laten werken.

 

Kwaliteitskring BHV

Coördinator: Jimmy hendriksen

Overige leden: Ayden Schuurmans, Cynthia Boek en Marjolein van Kooten

Doelen:

 1. Alle BHV’s hebben een herhalingscursus in jan/feb 2021 gevolgd. 
 2. Er is een herhaling/ opfrissing EHBO en BHV geweest voor alle teamleden
 3. Het Ontruimingsplan + plattegrond is gecontroleerd. 
 4. BIM is maandelijks en halfjaarlijks gecontroleerd en is bijgehouden in het logboek.
 5. Er is een overzicht van leerlingen die allergieën hebben inclusief stappenplan. Deze gegevens zijn AVG opgeborgen. 
 6. Er zijn drie ontruimingsoefeningen geweest

Op onze school vinden wij veiligheid erg belangrijk. Wij controleren o.a. in:

 • Het jaarlijks laten controleren van de school, het plein, gymzaal, enz.
 • Jaarlijks minimaal 3 ontruimingsoefeningen
 • Maandelijkse controle BMI (Brandmeldinstallatie)
 • Jaarlijkse controle EHBO benodigdheden
 • Controle gevaarlijke stoffen