Medezeggenschapsraad

Ook op onze school is er een Medezeggenschapsraad (MR)!

 

MR Statenkwartier Basisschool

Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën en kwaliteit. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

 

Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.

Samenstelling

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert vier leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

De MR vergadert acht maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en verslagen treft u onderaan deze pagina. 

 

Hieronder de samenstelling van de MR (klik op de naam om te mailen)

Namens de ouders:

 

      

Marius de Bey

 

 

 

Sander Kluin

 
 C. Ewoldt

 

 

 

 

Sara Kellendonk

 

     


Namens het personeel:

 

Romina Trombini

 

Odette Tieleman

Stefan Zandbergen

Stef Bruins

 

 

 

Notulen

 

28 mei 2024

13 maart 2024

09 november 2023

12 september 2023

24 mei 2023

4 april 2023

19 januari 2023

16 november 2022

4 oktober 2022

23 mei 2022

19 januari 2022

16 november 2021

4 oktober 2021

20 januari 2021 

24 november 2020 

28 september 2020 

 

 

Reglement

Reglement MR 

Huishoudelijk reglement 

 

Overige zaken

Aftreedrooster

 

 

 

Verkiezing MR 

De kandidaten