IB, RT, Kindercoach, plusbeleid en mindset

IB (Intern begeleider)

Onze intern begeleiders zijn Romina Trombini voor de groepen 1 en 2 en Odette Tieleman voor de groepen 3 t/m 8. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben daarnaast ondersteunende, begeleidende en coördinerende taken. Ze houden nauw contact met externen die betrokken zijn bij de school. Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, het HCO voor onderzoeken e.d., het CJG, psychologen, orthopedagogen etc. Er is met regelmaat overleg met de leerkrachten betreffende de zorg van leerlingen.

Daarnaast organiseren zij gesprekken met ouders, het samenwerkingsverband (SPPOH) en externen, het zogenaamde MDO (multidisciplinair overleg), begeleiden zij de overstap naar een andere school (S(B)O).

 

RT (Remedial teachers)

Remedial teaching is begeleiding bieden aan een leerling met een leerprobleem. Merel le Poole en Odette Tieleman bieden RT aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 voor de vakken rekenen, spelling en lezen. Dit is individueel of in een klein groepje een half uur in de week gedurende 6 à 8 weken. Na een periode wordt er geëvalueerd of de doelen behaald zijn.

 

Kindercoach

Beste ouders/verzorgers,

 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid uw kind aan te melden bij mij voor kindercoaching.

Afgelopen jaren heb ik al veel kinderen mogen helpen en ik hoop dat dit jaar weer te kunnen doen.


Voor de ouders die mij niet kennen: Ik ben Merel le Poole, ik werk alweer 18 jaar op deze school, heb inmiddels elke groep wel een keer gehad en dit jaar sta ik parttime voor groep 7. Door de jaren heen heb ik gezien en ervaren, dat wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, het vaak ook niet goed tot leren komt en dat is natuurlijk zonde, maar het kan zelfs leiden tot een volgend probleem: namelijk een achterstand. Dit is voor mij de reden geweest de opleiding tot kindercoach te gaan doen en ik ben dan ook heel blij dat onze school de mogelijkheid biedt deze kinderen en hun ouders te kunnen helpen.

 

Wat is kindercoaching?
Iedere ouder ziet zijn of haar kind het liefst gelukkig. In de meeste gevallen is het dat ook. Maar soms hebben kinderen te maken met een probleem, situatie of gebeurtenis en weet men niet zo goed hiermee om te gaan of het ontstane gedrag dat hieruit voortgekomen is, te doorbreken. In sommige gevallen is helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.
Kindercoaching kan dan een uitkomst bieden. Het is een kortdurende, laagdrempelige vorm van hulpverlening. Ik ga daarbij niet zozeer in op de oorzaak van het probleem. Wel zoek ik samen met het kind naar manieren en kwaliteiten van het kind zelf om met het probleem om te gaan. Het zelfvertrouwen groeit hierdoor en wat vaak nog mooier is: het probleem is dan ineens niet zo “groot” meer.

 

Wanneer zou u er voor kunnen kiezen om een kindercoach in te schakelen? U moet hierbij denken aan:
*Onzekerheid
*Heel erg verlegen
*Slecht slapen of slecht kunnen inslapen
*Veel piekeren/zorgen maken
*Verdriet
*(Faal)angst
*Last van driftbuien
*Pestgedrag/ gepest worden
*Scheiding/rouwverwerking
*Niet naar school willen
*Moeite met sociale omgang
*….

 

Praktisch
Het coachen van kinderen vindt plaats op school, op maandag of vrijdag, onder schooltijd.
Het betreft een kortdurend traject van ongeveer 7 sessies van 35 minuten. Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt mij een mail ( mlpoole@statenkwartier.lucasonderwijs.nl ) sturen met uw naam en telefoonnummer. Ik zal dan telefonisch contact met u opnemen. We zullen dan samen kijken of kindercoaching een stap in de goede richting is voor uw kind. Wanneer dit het geval is, zal ik u (en uw kind) uitnodigen voor een intake-gesprek. De sessies zelf zullen alleen met kind zijn. Na afloop volgt er een evaluatie. Ook tussentijds zal er regelmatig contact met u zijn. Het kan ook zo zijn, dat ik merk dat ik niet de aangewezen persoon ben, omdat het probleem bijvoorbeeld toch te complex is. Dan zal ik helpen te zoeken naar een andere oplossing.
Het zou ook kunnen zijn dat de leerkracht u het advies geeft uw kind bij mij aan te melden, dit blijft een advies en aan u de keuze. Het is niet zo dat de leerkracht kinderen naar mij stuurt, zoals dat bij bv. RT het geval is.

Ik wil benadrukken dat alles wat er besproken wordt, niet met derden wordt gedeeld, dus ook niet met de leerkracht, tenzij daar toestemming voor is gegeven of we hier afspraken over maken.

 

Zoals gezegd, kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening en ik hoop dat de drempel mij op te zoeken laag is, ik ben er voor!

Hartelijke groet,
Merel le Poole

 

Plusbeleid

Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben op school maken we onderscheid tussen de cognitieve uitdaging en vaardigheidstraining.   

 

Cognitieve uitdaging in de klas 

De huidige methodes voor taal, spelling en rekenen hebben expliciete aandacht voor het taal-/rekenonderwijs aan taal-/rekensterke en meer begaafde leerlingen. Hiermee kunnen wij kinderen op een uitdagende manier laten werken op cognitief gebied.  

Dit betekent dat als een leerling meer uitdaging op deze vakken nodig heeft, hij/ zij eerst binnen de methode uitgedaagd kan worden in de eigen groep bij de eigen leerkracht. Als dat niet voldoende is, kan de eigen leerkracht dit aanbod uitbreiden met andere taken uit methodes die speciaal als verrijking dienen.  

 

Pittige groep 

In de Pittige Groep staan vaardigheidsdoelen en growth mindset centraal voor de kinderen die gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of kinderen die qua gedrag en/ of prestaties deze onderwijsbehoeften nodig hebben.  

De signalering voor de pittige groep gebeurt door de eigen leerkracht in overleg met het MT, de Ib’er en Chrissy van der Errelen. Er wordt gekeken naar gedrag, prestaties en onderwijsbehoeften.  

In de pittige groep werken we aan vaardigheidsdoelen die betrekking hebben op een hoge intelligentie. Kinderen met een hoge intelligentie leren bepaalde vaardigheden op school niet vanzelf, omdat ze deze niet nodig hebben in de klas met de regulieren leerstof. Door leerstof aan te passen, moeten ze meer gebruik gaan maken van die vaardigheden. Ze hebben hier echter wel wat hulp bij nodig, omdat deze ontwikkeling niet vanzelf gaat. Het gaat hier om de executieve functies, de 7 uitdagingen en growth mindset. De kinderen werken aan hun eigen doelen door middel van diverse projecten.  

 

Mindset

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat kinderen positief tegen uitdagingen aankijken, graag willen leren, fouten mogen maken en zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. We geloven erin dat als een kind iets niet kan, dat hij/ zij iets NOG niet kan en het altijd kan leren en groeien. Dit doen wij vanuit de theorie van de Growth Mindset. We willen kinderen stimuleren positief naar hun eigen ontwikkeling en leerproces te laten kijken door middel van het stellen van doelen, inzichten te geven wat leren is en wat er geleerd wordt. Omgaan met je eigen overtuigingen en omgaan met teleurstellingen zijn ook belangrijke onderwerpen. Hierbij is het spreken van groeitaal essentieel. In de groepen zullen aspecten van deze groeitaal aan bod komen en zichtbaar zijn.