Missie/visie

Missie

Wij zijn een interconfessionele basisschool, waarbij een veilig klimaat voorop staat. Hierbij gaan wij op een respectvolle manier met elkaar om en hebben aandacht voor ieder individu.

Met passie voor het onderwijs staan wij open voor vernieuwingen. Wij bieden uitdagend onderwijs met behulp van de 21e eeuwse vaardigheden.

Met een “growth mindset” bereiden wij onze leerlingen voor op de huidige maatschappij, waarbij wij de focus leggen op persoonlijke groei en het stimuleren van zelfstandigheid.

 

Visie  

Basisschool Statenkwartier werkt samen met de kinderen en hun ouders aan goede resultaten. Het boeken van deze positieve resultaten is effectiever in teamverband dan individueel en daarom hechten we grote waarde aan samenwerking. Binnen deze samenwerking staan vertrouwen, respect voor ieder individu en ontwikkeling van ieders eigen kwaliteiten en talenten hoog in het vaandel. In deze veilige en open cultuur is er ruimte voor het delen van kennis, vaardigheden, ervaring en creativiteit.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot innovatief ( vernieuwend) denken en zelfontplooiing.  

 

De volgende kernwaarden zijn de visionaire uitgangspunten van ons onderwijs: 

 

Veilige leeromgeving met aandacht en respect voor elkaar

De basis voor een goede ontwikkeling, is dat ieder kind zich veilig voelt op school en met plezier naar school gaat. Dit doen wij door iedere dag te starten en te eindigen met persoonlijke aandacht. Daarnaast gebruiken we de methode ‘De Vreedzame School’ als basis voor ons dagelijkse handelen.

 

In De Vreedzame School zijn leerlingen, ouders en leerkrachten met elkaar verantwoordelijk voor de cultuur van de school. Wij streven naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin ieder individu:

  • prettig kan werken;
  • zich veilig voelt op school, zich gehoord en gezien voelt;
  • bereid is zich te verplaatsen in de ander en op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij leren kinderen samen beslissingen te nemen en conflicten op een win-win manier op te lossen.

 

Als school, waar zo veel verschillende kinderen elkaar dagelijks ontmoeten, vinden wij het belangrijk dat er rust en regelmaat is. Om dit te bereiken, zijn er duidelijke omgangsregels. Wij maken heldere afspraken met onze leerlingen, zoals school- en klassenregels, over wat wel en niet mag en leggen ook uit waarom dat zo is. Als er een corrigerende maatregel nodig is, dan hanteren wij in beginsel beloning en aanmoediging als pedagogische hulpmiddelen. 

Naast De Vreedzame School werken wij aan de ‘mindset’ van kinderen. Mindset staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste  mindset en een groeimindset.  

 

Open voor vernieuwing

Wij zijn ons ervan bewust dat onze kinderen opgroeien in een continu veranderende maatschappij. Dit maakt dat wij ieder jaar, met behulp van nieuwe aanpakken

en/of technologieën, bekijken wat onze kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit doen wij o.a. door projectmatig (ontdekkend leren), met verschillende werkvormen te werken en de 21e eeuw vaardigheden te stimuleren. Er wordt in de groepen 5 t/m 8 aandacht besteed aan mediawijsheid. 

 

Onze leerlingen krijgen ruimte en worden uitgedaagd om hun talenten te verkennen, te ontwikkelen en in te zetten. Wij besteden naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht aan de lichamelijke, de creatieve, de sociaal emotionele en de culturele ontwikkeling van kinderen. Wij hebben vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en handvaardigheid. Daarnaast geven wij Engels vanaf groep één, bieden wij na schooltijd verlengde schooldagactiviteiten aan op gebied van sport, spel, dans, muziek, techniek, handvaardigheid, vreemde talen en koken en bezoeken alle groepen vier keer per schooljaar een museum en/of theatervoorstelling. 

 

Dankzij de inzet van kwaliteitskringen en collegiale consultatie leert het team van elkaar en delen we kennis.

 

Persoonlijke groei en mindset

Wij houden rekening met de verschillende leerbehoeften van kinderen en bieden indien nodig onderwijs op maat. Wij geven gedifferentieerd onderwijs middels het directe instructiemodel. Dit passen wij op verschillende manieren toe, door o.a. instructie, verwerking en materiaalgebruik. Uitgangspunt hierbij is dat de klas op de hoofdvakken wordt ingedeeld in drie instructiegroepen; 1 ster (kinderen die moeite met de stof hebben), 2 sterren (kinderen die een gemiddelde beheersingsgraad bezitten) en 3 sterren (kinderen die de stof heel goed beheersen).  

 

Het zelfstandig werken speelt hierin een grote rol. De kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht waardoor de leerkracht tijd heeft om individuele aandacht te geven. Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor extra aandacht buiten de groep (remedial teaching en plusgroep). 

Door middel van kindgesprekken worden samen met het kind persoonlijke leerdoelen vastgesteld, waardoor het kind eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Tijdens ontwikkelingsgesprekken wordt dit tevens met ouders besproken. 

 

Door bewust bezig te zijn met ‘mindset’ leren wij kinderen vanuit een groeiende mindset te denken en handelen. 

 

Zelfstandigheid  

Bij zelfstandigheid denken we aan zelf denken, durven en doen. Vanaf de kleutergroepen wordt de zelfstandigheid van de leerlingen al gestimuleerd. De kinderen kleden zichzelf aan, ruimen zelf op en kiezen hun eigen taken. Vanaf groep 3 lopen de leerlingen zelfstandig naar het lokaal en in de hogere groepen leren ze onder meer hun eigen huiswerk te plannen. We hebben het zelfstandig werken schoolbreed ingevoerd. De kinderen werken naast een dag- aan een weektaak. Dit alles bevordert het leren plannen, het zelfstandig worden en de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces en gedrag. Daarbij heeft deze zelfstandigheid ook voordelen voor de omgeving en het welzijn van de anderen.